დინამიური ბაინდინგი Context – ების გამოყენებით


1) საჭიროა შევქმნათ კონტექსტი (ხშირ შემთხვევაში პრივილეგია არ გვაქვს და მოგვიწევს ადმინისტრატორის შეწუხება)…

CREATE OR REPLACE CONTEXT parameter USING context_api;

2) შევქმნათ პაკეტი context_api…

CREATE OR REPLACE PACKAGE context_api AS
PROCEDURE set_parameter(p_name  IN VARCHAR2,
            p_value IN VARCHAR2);
END context_api;
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY context_api IS
PROCEDURE set_parameter (p_name  IN VARCHAR2,
             p_value IN VARCHAR2) IS
BEGIN
 DBMS_SESSION.set_context('parameter', p_name, p_value);
END set_parameter;
END context_api;

3) შედეგი სახეზეა…

აქამდე თუ გვიწევდა კოდის წერა ასე:

CREATE OR REPLACE FUNCTION emp_count (
 p_job   IN emp.job%TYPE   DEFAULT NULL,
 p_deptno IN emp.deptno%TYPE DEFAULT NULL) 
 RETURN NUMBER AS

 l_sql   VARCHAR2(32767);
 l_number NUMBER;
BEGIN

 l_sql := 'SELECT COUNT(*) INTO :l_number FROM emp WHERE 1=1 ';

 IF p_job IS NOT NULL THEN
  l_sql := l_sql || 'AND job = :job ';
 END IF;

 IF p_deptno IS NOT NULL THEN
  l_sql := l_sql || 'AND deptno = :deptno ';
 END IF;
 
 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(l_sql);
 
 CASE
  WHEN p_job IS NOT NULL AND p_deptno IS NULL THEN
   EXECUTE IMMEDIATE l_sql INTO l_number USING p_job;
  WHEN p_job IS NULL AND p_deptno IS NOT NULL THEN
   EXECUTE IMMEDIATE l_sql INTO l_number USING p_deptno;
  WHEN p_job IS NOT NULL AND p_deptno IS NOT NULL THEN
   EXECUTE IMMEDIATE l_sql INTO l_number USING p_job, p_deptno;
  ELSE
   EXECUTE IMMEDIATE l_sql INTO l_number;
 END CASE;
 
 RETURN l_number;
END emp_count;

ახლა მოგვიწევს ასე:

CREATE OR REPLACE FUNCTION emp_count (
 p_job   IN emp.job%TYPE   DEFAULT NULL,
 p_deptno IN emp.deptno%TYPE DEFAULT NULL) 
 RETURN NUMBER AS

 l_sql   VARCHAR2(32767);
 l_number NUMBER;
BEGIN

 l_sql := 'SELECT COUNT(*) INTO :l_number FROM emp WHERE 1=1 ';

 IF p_job IS NOT NULL THEN
  context_api.set_parameter('job', p_job);
  l_sql := l_sql || 'AND job = SYS_CONTEXT(''parameter'',''job'') ';
 END IF;

 IF p_deptno IS NOT NULL THEN
  context_api.set_parameter('deptno', p_deptno);
  l_sql := l_sql || 'AND deptno = SYS_CONTEXT(''parameter'',''deptno'') ';
 END IF;
 
 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(l_sql);
 
 EXECUTE IMMEDIATE l_sql INTO l_number;
 
 RETURN l_number;
END emp_count;

აბა წარმატებები 😉

დატოვეთ კომენტარი